İNKAY İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği Tüzüğü

MADDE 1. ADI VE MERKEZİ
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ  kısa adı “İNKAY” dır. Merkezi Antalya’dır. Şubesi yoktur.
MADDE 2. AMACI VE GERÇEKLEŞTİRME FAALİYETLERİ

 1. İnsan Kaynakları Yönetiminde uygulanan usuller, metotlar, teknikler ile ilgili gelişmeleri izlemek ve uygulanmasında yarar gördüklerini üyelerine aksettirerek İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişmesine katkıda bulunmak.
 2. İnsan Kaynakları Yöneticileri arasında mesleki işbirliği ve koordinasyon tesis etmek, sosyal dayanışmayı yaratmak, kuvvetlendirmek ve geliştirmek.
 3. İnsan Kaynakları Yöneticiliğinin meslek grubu olarak tanınmasını ve etkinliğini temin etmek.
 4. Çalışma hayatında işveren – işgören ilişkilerinin olumlu ve yasal koşullar içinde gelişmesini sağlamak ve böylece iş barışını korumaya çalışmak.
 5. Üyelerine dinlenme yerleri ve lokaller açmak. Üyelerinin geleceklerini sağlamlaştırmak ve bu amaçla vakıf, yardım ve emekli sandıkları gibi kurumlar kurmak veya bunlara katılmak yada katılım paylarını artırmak. Kooperatifler kurmak ve kurulmuş kooperatiflere yardımcı olmak. Dernek gelirini artırıcı her türlü sosyal aktiviteleri düzenlemek.
 6. İlgili mercilerden izin almak şartı ile dış ülkelerde ve Türkiye’de aynı amaçla kurulmuş veya kurulacak derneklerle ve mesleki kurumlarla işbirliği yapmak ve üye olmak.
 7. Üyelerden, diğer özel ve tüzel kişilerden maddi ve manevi destek kabul etmek, bağış almak.
 8. Mesleki Federasyon’a üye olabilir, faaliyetlerine katılabilir.

Dernek belirlenen bu amaçların gerçekleşmesi için;

 • Seminer, konferans, kurs gibi mesleki toplantılar düzenler.
 • İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili çeşitli araştırmalar yapar.
 • Resmi daireler, eğitim ve basın kuruluşları, yayınevleri, İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile temaslar kurar.
 • Üyelerine faydalı yayınlar aksettirecek bültenler çıkarır.
 • Üyelerinin ve yakınlarının katılacağı sosyal geziler, toplantılar düzenler.
 • Üyelerinin katılacağı mesleki toplantılar düzenler.
 • İstemde bulunulduğu takdirde üyeleri arasında danışmanlık veya toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıklarında aracılık yapacak şahıslar seçer.
 • Çalışma mevzuatında yapılacak değişikliklerle ilgili olarak kanaatlerini resmi kuruluşlara bildirir.

MADDE 3. ÜYE OLMA

 1. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, on sekiz yaşını bitirmiş ve Dernek tüzüğünü kabul etmiş olan ve çalıştığı işletmede İnsan Kaynakları Yönetimi ve teknikleri ile ilgili konularda en az Şef düzeyinde çalışanlar veya İnsan Kaynakları Yöneticiliği yapmış Öğretim Üyeleri ve Danışmanlar üyelik başvuru formunu doldurarak Yönetimin Kurulunun kararı ile üye olabilirler.
 2. Yönetim Kurulu üyelik başvurularını 30 gün içinde karara bağlar ve kararını ilgili yazı ile bildirir.
 3. Fiilen İnsan Kaynakları Yöneticiliği yapmamış Öğretim Üyeleri ve Danışmanlar, üye tam sayısının % 10’ununu aşmayacak şekilde üye olabilirler.
 4. Yönetim Kurulu, Derneğe ilk kez üye olacakların, giriş aidatını tam olarak yatırması durumunda aday üyeliğini, aday üyelik süresi sonuna kadar yıllık aidatını tam olarak yatırması durumunda da, aday üyelik süresinin sonundan itibaren geçerli olmak üzere asil üyeliğini, diğer şartları da yerine getirmesi kaydıyla onaylar. Aday üyeler yıllık aidatlarını tam olarak ödemedikleri takdirde, asil üyelikleri kabul edilmez ve ödedikleri giriş aidatı iade edilmez. Aday üyeler Genel Kurulda oy kullanamazlar ve dernek organlarına aday olamazlar.

EK MADDE  – ADAY ÜYE
Derneğe ilk defa üye olacaklar ile dernek üyesiyken üyelikten kendi isteği ile ayrılmış veya üyeliğine Yönetim Kurulunca disiplin nedeni dışında bir nedenle son verilmiş eski üye, yeniden derneğe üye olmak isterse giriş aidatını ödedikten sonra 2 ay aday üye olarak bekler. Asil üyeliğe geçe bilmesi için Madde 3’ün diğer şartları yerine getirilmiş olmalıdır.
EK MADDE – EĞİTİM ve  ADAY ADAYI ÜYE
İnsan Kaynakları ile ilgili eğitim projesi hazırlayarak, mevcut insan kaynakları elamanları ile dışarıdan insan kaynaklarında çalışacak doğru insanların bu eğitimlerde eğitilmesinin proje haline getirilmesi. Mevcut İnsan Kaynakları Elamanlarının aday adayı olarak ücret alınmadan aday adayı olabilirler.
MADDE 4. FAHRİ ÜYE
Dernek Üyesiyken meslekten emekli olup ta halen bir işletmede çalışmayanlar, Dernek üyesiyken meslek değiştirenler, Madde 5’te belirtildiği gibi üyeliği sona ereceğinden bu üyeler Fahri Üye olurlar. Fahri üyeyken yeniden mesleğe geri dönenler, derneğe yeniden asil üye olarak devam etmek isterlerse, bunu bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna bildirirler. Yönetim Kurulu asil üyeliklerini onaylar. Giriş aidatı ödemezler, ancak yıllık aidatını öderler.
Fahri üyeler isterlerse aidat öderler, Genel Kurul’a katılırlar ancak oy hakları ve dernek organlarında görev alma  hakları yoktur.
MADDE 5. ÜYELİK NİTELİĞİNİN SONA ERMESİ
Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu’na yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılabilir. Bunun dışında ;

 • Geçerli mazeret olmaksızın veya Yönetim Kurulu’na bildirmeksizin ardı ardına üç aylık toplantıya, yılda beş toplantıya katılmayanların,
 • Üyelik aidatlarını ait olduğu yılın ilk beş ayı sonuna kadar ödemeyen eski üyelerin,
 • Genel Kurula mazeretsiz katılmayanların üyelikleri Yönetim Kurulu kararıyla sona erer.
 • Dernek üyesiyken meslekten kendi isteği ile ayrılanların asil üyeliği kendiliğinden sona erer.

MADDE 6. ONURSAL ÜYE
Dernek amaçları için önemli katkıda bulunan kişiler Genel Kurul kararı ile Onursal Üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelik için Dernek üyeliği için aranan koşullar aranmaz. Onursal Üyeler Dernek karar organlarına seçilemez ve bu organlarda oy kullanamazlar.
MADDE 7. GELİRLER

 1. Üyelik ödentisi,
 2. Bağışlar,
 3. Banka mevduatı faiz ve ikramiyeleri,
 4. Seminer, araştırma, yayın, arabuluculuk ve hakem, seyahat, balo,eğlence, piyango vb. gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.

MADDE 8. ÜYELİK VE GİRİŞ ÖDENTİSİ
2013 ve 2014 yılı Yıllık Üyelik Aidatı 100,00 TL’dir. Giriş aidatı bir sefere mahsus olarak 100,00 TL’dir. Bu miktarlar günün şartlarına göre artırılıp eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir.
MADDE 9. GİDERLER

 1. Demirbaş, kırtasiye ve baskı masrafları,
 2. PTT, Noter ve damga resmi masrafları,
 3. Genel Kurulun toplanması için yapılan masraflar,
 4. Derneğe gelir sağlamak amacıyla girişilecek faaliyetler için gerekli organizasyon masrafları,
 5. Personel ücretleri,
 6. Kiralar,
 7. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu’nun zorunlu göreceği diğer masraflar.

MADDE 10. ORGANLAR
Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu’ndan oluşur. Bu organlar dışında gerektikçe Yönetim Kurulu tarafından sürekli veya özel ihtisas kurulları kurulabilir.
MADDE 11. GENEL KURULUN KURULUŞU
Derneğin en yüksek organı olan Genel Kurul, o yıla ait üyelik ödentisini ödemiş üyelerden oluşur. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Üyeler oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
MADDE 12. GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Aşağıdaki hususlar Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır.

 1. Yönetim ve Denetim Kurulları’nın seçimi,
 2. Tüzüğün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun aklanması,
 4. Bütçenin onaylanması,
 5. Derneğe lüzumlu taşınmaz mal satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 6. Derneğin Uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması,
 7. Yönetim Kurulu yetkisi dışındaki konuların görüşülüp karara bağlanması,
 8. Giriş aidatı ve yıllık aidatın miktarlarının azaltılması veya arttırılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
 9. Dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarının incelenmesi ve karara bağlanması,
 10. Onur üyeliğine teklif edilenler arasında nitelikleri uygun olanların onur üyeliğinin kabul edilmesi,
 11. Derneğin fesih edilmesine karar verilmesi.

MADDE 13. GENEL KURULUN TOPLANMASI, KARAR ALMASI

 1. Genel Kurul iki yılda bir OCAK ayında Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine olağan, Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü zamanlarda veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine de olağanüstü toplanır.
 2. Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler, Genel Kurula katılacak üyelere en az on beş gün önceden günü ve saati www.inkay.net sitemizde yayınlanmak ve aylık toplantılarda duyurulmak, aylık toplantı tutanağına işlenmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamaz ise, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılır ise bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilerek aynı yolla üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 3. Genel Kurul toplantısı Genel Merkezin bulunduğu Antalya’da yapılır.
 4. Genel Kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.
 5. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Açılışı takiben bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki Yazman’dan oluşacak Başkanlık Kurulu seçilir. Toplantıyı Genel Kurul Başkanı yönetir. Genel Kurul’da gündemde bulunan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin görüşülmesini istediği hususların gündeme eklenmesi zorunludur.

MADDE 14. YÖNETİM KURULUNUN KURULUŞU, TOPLANMASI VE KARAR ALMASI
Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 9 ( Dokuz) Asıl ve 9 (Dokuz) Yedek üyeden oluşur. Öğretim üyesi ve danışmanlar da 3. madde de öngörülen koşullar göz önüne alınarak Yönetim Kuruluna üye olabilirler. Asil üyeler ilk Yönetim Kurulu toplantısında kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Sayman ve bir Yönetim Kurulu Üyesi seçerek iş bölümü yaparlar. Yönetim Kurulu dernek ile ilgili görevleri zincirleme sorumluluk çerçevesinde ücret ve ödenek almadan yürütür. Derneği, üçüncü şahıslara karşı Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanın yoğunluğunda ise Başkan yardımcısı temsil eder. Yönetim Kurulunca Yönetim Kurulu üyelerinden birisi de görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu gerektikçe salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu kararlarını oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş kararlaşır. Kararlar, karar defterine yazılarak karara katılanlar tarafından imzalanır.
MADDE 15. YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ
Derneğin amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli faaliyetleri yerine getirmekle yükümlü olan Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır.

 1. Genel Kurulu olağan ve olağanüstü toplantıya davet eder,
 2. Genel Kurul gündemini hazırlar,
 3. Yıllık faaliyet raporunu ve bilançoyu Genel Kurula sunar,
 4. Gelir – Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar,
 5. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar,
 6. Dernekler Kanunu uyarınca tutulması gerekli defterleri tutar.

MADDE 16. YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

 1. Derneğin gelirlerini toplar,
 2. Belgelere dayandırarak madde (8) de belirtilen masrafları yapar,
 3. Üyelik isteğinde bulunanların üyeliğe kabul edilip edilmemesine karar verir,
 4. Üyelik gereğini yerine getirmeyenlerin üyelikten çıkarılmasına karar verir,
 5. Gerekli görürse ihtisas konularında özel komisyonlar kurarak yetki ve sorumluluklarını belirtir,
 6. Yönetim Kurulundan çıkartılacak üyelerin çıkarılmasına karar verir,
 7. Herhangi bir federasyona üye olmaya ve üyelikten çıkmaya, üye olunan federasyonu temsilen delege belirlemeye yetkilidir.
 8. Sosyal Sorumluluk Projeleri yapar, ortak ve/veya iştirakçi olarak katılır.

MADDE 17. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

 1. Yönetim Kurulu üyesi yazılı irade beyanı ile Yönetim Kurulundan ayrılabilir,
 2. Dernek üyeliği sona eren üyenin Yönetim Kurulu üyeliği de kendiliğinden sona erer,
 3. Zorunlu bir nedene dayanmaksızın ardı ardına üç Yönetim Kurulu toplantısına gelmeyen Yönetim Kurulu üyesi yazı ile uyarılır. Uyarıya rağmen dördüncü toplantıya katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliğinin yitirilmesine, Yönetim Kurulunca karar verilir. Yönetim Kurulu üyeliğini yitiren üyeye Yönetim Kurulu kararı yitirme nedenleri ile birlikte yazılı olarak bildirir. Yönetim Kurulu üyeliği son bulan üyenin yerini, Genel Kurulda en çok oy almış yedek üye doldurur. Oyların eşitliği halinde kura usulüne başvurulur.

MADDE 18. DENETİM KURULUNUN KURULUŞU, TOPLANMASI VE KARAR ALMASI
Denetim Kurulu iki yıl için üç asil, üç yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilen altı üyeden oluşur. Denetim Kurulu en az üç ayda bir olmak üzere gerekli gördükçe salt çoğunlukla toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır.
MADDE 19. DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Derneğin hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve belgelere dayanıp dayanmadığını inceler, inceleme sonucu usulsüzlük ve yolsuzluk olduğu takdirde bir rapor ile keyfiyeti Yönetim Kuruluna bildirir. Raporda belirtilen hususların düzeltilmediği ve usulsüzlük veya yolsuzluğun önlenmesi için yeterli tedbirlerin alınmadığı kanaatine varırsa Genel Kurulu toplantıya çağırır. Bu konuda hazırlayacağı raporu Genel Kurula sunar.
MADDE 20. DENETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

 1. Denetim Kurulu Üyesi, Denetim Kuruluna yapacağı yazılı irade beyanı ile Denetim Kurulundan ayrılabilir,
 2. Dernek üyeliği sona eren üyenin Denetim Kurulu üyeliği de kendiliğinden sona erer,
 3. Zorunlu bir nedene dayanmaksızın ardı ardına üçer aylık üç Denetim Kurulu toplantısına gelmeyen Denetim Kurulu üyesi Denetim Kurulunca yazılı olarak uyarılır. Uyarıya rağmen dördüncü toplantıya gelmeyen üye Denetim Kurulunca Denetim Kurulu üyeliğinden çıkarılır. Mücbir sebepler dışında zorunlu nedenlerin takdiri Denetim Kuruluna aittir. Denetim Kurulundan çıkarılan üyeye çıkarılma kararı, nedenleri ile birlikte yazılı olarak bildirilir. Denetim Kurulu üyeliği son bulan üyenin yerini, Genel Kurulda en çok oy almış yedek Denetim Kurulu üyesi doldurur. Oyların eşitliği halinde kura’ya başvurulur.

MADDE 21. DERNEK İÇİ MALİ İŞLEMLER VE DENETİM

 1. Dernek kasasında mevcut paranın Memur maaş katsayısı * 1.000,00 TL’den fazlası Milli Bankalardan birisinde Dernek adına açılacak cari hesaba yatırılır,
 2. Bankadan çekilmesi gereken para; Başkan, Başkan yardımcısı birisi, Sayman veya Genel Sekreterden birinin imzası ile en az iki imza ile çekilir,
 3. Derneğin yıllık gelirinden o yıla ait bütün masraflar düşüldükten sonra kalan gelir, ertesi yıl hesaplarına devredilir.

MADDE 32. DERNEK AŞAĞIDA YAZILI DEFTERLERİ TUTAR

 1. Üye Kayıt Defteri : Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri bu deftere yazılır,
 2. Karar Defteri : Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır,
 3. Gelen ve Giden Evrak Defteri : Gelen ve Giden olarak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt olunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyasında saklanır,
 4. Gelir Gider Defteri : Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde göstertilir.
 5. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri : Bütçe kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.
 6. Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.
 7. Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Bu deftere Dernek makbuzları işlenir. Bu defter Noterden tasdikli olmak zorundadır.

MADDE 23. TÜZÜK DEĞİŞİMİ
Yönetim Kurulunun veya Genel Kurul toplantısına katılan üyelerin beşte birinin isteği ve salt çoğunluğun olumlu oyları ile tüzük değiştirilebilir.
MADDE 24. DERNEĞİN DAĞILMASI VE MAL VARLIĞININ DEVRİ

 1. Dernek üyelerinin 2/3 nispetinde feshe karar vermesi halinde Dernek dağılır,
 2. Derneğin kuruluş amacını gerçekleştiremeyecek derecede mali yetersizliğe düşmesi halinde (aciz hali) dernek dağılır,
 3. Dernekler Kanunu’nda dağılma için öngörülen diğer hallerde de Dernek dağılır,
 4. Mahkeme tarafından kapatma hali hariç diğer hallerde derneğin bütün taşınır ve taşınmaz malları Kızılay’a devredilir. Mahkemece Derneğin kapatılması halinde bütün para ve mallar Hazineye devredilir.
 5. Malvarlığının tespit ve devir çalışmalarını Yönetim Kurulunun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi ile iki Denetim Kurulu üyesi, Hükümet Komiseri ve Maliye temsilcisinin gözetiminde yürütülür.
Adı Soyadı
Avni Ali AKER
Murat BAŞARAN
Cemile AKBULUT
İlhami YAVUZ
Okay ÇIKAN
Faik YILDIZ
Nilüfer MERCANOĞLU
Latife KOZAN ESER
Zeynep KÖSE

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.